Všeobecné podmínky

Matthias Eckel

Všeobecné podmínky

NocheDePasion.

Stav: 26. března 2024

Přehled

1. obecné podmínky smluvních vztahů
2. podmínky účasti
3. ochrana údajů
4. podmínky používání webových stránek
5 Všeobecné podmínky pro smluvní vztahy s podnikateli

 

1. obecné podmínky smluvních vztahů

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na všechny smlouvy a smluvní právní vztahy společnosti NocheDePasion. (dále jen "poskytovatel").

Následující informace a všeobecné podmínky se vztahují na spotřebitele (dále jen "účastníci").

Spotřebitelem ve smyslu následujících ustanovení je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její nezávislé profesní činnosti (§ 13 BGB).

Podnikatel, dále jen "dodavatel", ve smyslu § 312 d BGB NocheDePasion. Zastoupený Christianem Beyreutherem.

§ 1 Smluvní ustanovení

Jazykem smlouvy je němčina. Smluvní ustanovení (VOP) jsou účastníkovi k dispozici v členské sekci NocheDePasion. Účastník má možnost uložit si je v reprodukovatelné podobě jako dokument PDF.

Účastník obdrží fakturu s potvrzovacím e-mailem za registraci účasti na neveřejné uzavřené akci.

§ 2 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je právo účastnit se akcí tanga, které se konají na základě soukromého pozvání. Podrobnosti, zejména podstatné rysy akcí, může účastník zjistit pomocí navigace přes tlačítka "Program" a podnabídky, které se otevřou.

V případě obecně odůvodněné změny/odložení místa konání, času konání akce nebo osob účastnících se akce a dalších poskytovatelů služeb neztrácí smlouvy o účasti platnost. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést změny v případě závažných důvodů.

Podmínky účasti (2.) se berou na vědomí a přijímají spolu s registrací/účastí na akci.

§ 3 Uzavření smlouvy

Pokud poskytovatel nabídku zveřejní, nepředstavuje aktivace nabídky závaznou nabídku na uzavření smlouvy o účasti, ale pouze výzvu účastníkovi, aby podal závaznou nabídku na účast.

Nabídka účastníka je závazná, pokud je úplná. Nabídka je úplná, pokud účastník zaregistroval svou účast prostřednictvím online registrace a po ověření poskytovatelem ve spojení s následnou fakturací uhradí poplatek do 10 dnů (přijetí částky na účet uvedený na faktuře).

Organizátor/poskytovatel zkontroluje nabídku a potvrdí registraci e-mailem. Současně s potvrzovacím e-mailem obdrží účastník fakturu na poplatek. Fakturu je třeba uhradit do 10 dnů od jejího doručení.

Pokud lhůta uplyne, aniž by byla přijata platba, registrace k účasti propadá.

Poskytovatel potvrzuje právo na účast do 14 dnů po obdržení platby e-mailem, pokud nejsou kapacity akce tango dostatečné, zejména z bezpečnostních důvodů, nebo pokud nabídka účastníka není v souladu s těmito VOP.

Pokud poskytovatel ve výjimečných případech nemůže přijmout všechny nabídky účastníků, respektuje pořadí rezervací (v případě rezervací účastníků z regionu rozhoduje LOS!). Účastníky, jejichž právo účasti nemohlo být potvrzeno, poskytovatel informuje e-mailem.

§ 4 Uzavření smlouvy probíhá podrobně takto

Plánovaná tango akce je popsána na webových stránkách. Na uzavřenou akci se pak může přihlásit skupina osob, kterou pořadatel předem pozve a omezí její počet.

Možnost registrace bude po několik hodin/dnů k dispozici pouze osobám, které byly předem osobně pozvány. Osoby, které se zaregistrovaly bez předchozího pozvání, poskytovatel vyřídí a případně jim oznámí, že účast není možná.

Osoby, které se přihlásily na uzavřenou akci bez předchozího pozvání, budou poskytovatelem informovány, že účast není možná a je vyhrazena pouze pro pozvané hosty.

Pozvánku na akci zašle poskytovatel osobně. Pozvánka se vydává takto

1. prostřednictvím ústního pozvání
2. prostřednictvím e-mailu
3. prostřednictvím aplikace WhatsApp
4. prostřednictvím uzavřené skupiny na Facebooku
5. přes Facebook Messenger

Po obdržení registrace stránky účastníka ji zkontroluje zvoucí strana, aby zjistila osobní odkaz na vydanou pozvánku. Předmětem kontroly je seznam pozvánek předem definovaný poskytovatelem (uzavřená skupina na Facebooku apod.).

Po obdržení přihlášky a žádosti účastníka poskytovatel zkontroluje, zda přihlášený účastník patří do skupiny pozvaných osob.

V členské zóně obdrží účastník další důležité informace o akci.

Poplatky jsou účtovány tak, aby poskytovatel mohl pokrýt své náklady. Výsledná částka faktury je definována organizačním poplatkem, který je jasně viditelný v interní členské oblasti "Registrace Encuentro".

Jakmile účastník obdrží fakturu, obdrží do 14 dnů e-mailem osobně vystavené potvrzení o účasti od poskytovatele.

Faktura musí být uhrazena do 10 dnů od data vystavení.

Akceptovaným způsobem platby je bankovní převod na účet uvedený dodavatelem. Platba v hotovosti je možná po předchozí dohodě. Viz § 8.

Nabídka účastníka se stává závaznou, pokud účastnický poplatek uhradí do 10 dnů (připsání částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře od počátku lhůty). Pokud lhůta uplyne bez přijetí platby, přihláška k účasti zaniká.

Potvrzením práva účasti e-mailem ze strany poskytovatele je uzavřena smlouva o účasti (viz § 3).

Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy se provádí e-mailem, částečně automaticky. Účastník proto musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou poskytl poskytovateli, byla správná, aby bylo technicky zajištěno přijímání e-mailů a zejména aby mu v tom nebránily SPAM filtry.

Po obdržení platby obdrží účastník e-mailem potvrzení o právu účasti.

Do 14 dnů po obdržení platby poskytovatel informuje účastníky, jejichž právo na účast nemohlo být ve výjimečných případech potvrzeno, a neprodleně (nejpozději do 30 dnů) jim vrátí všechny zaplacené zálohy.

Pokud nabídka účastníka zanikne z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu poskytovatele do 10 dnů (viz výše), poskytovatel registraci účastníka vymaže, aby mohl nabídnout právo účasti dalším zájemcům.

Poskytovatel usiluje o to, aby provoz webových stránek byl bez závad, pokud je to technicky možné. Pokud přesto dojde v rozporu s očekáváním k technickým poruchám, je uzavření smlouvy po dobu trvání poruchy vyloučeno.

§ 5 Zrušení smlouvy ze strany účastníka

Zrušení rezervace může účastník provést jednostranně e-mailem nejpozději 4 měsíce před konáním akce. Zaplacené účastnické poplatky budou vráceny v plné výši.

Zrušení rezervace v době kratší než 3 měsíce a do 2 měsíců před konáním akce Tango může účastník provést jednostranně prostřednictvím e-mailu. Zaplacené účastnické poplatky budou vráceny v poměrné výši 50 %.

O zrušení rezervace méně než 2 měsíce a maximálně jeden měsíc před konáním akce může účastník požádat e-mailem. Podáním přihlášky se účastník vzdává práva na účast. Na základě přihlášky může poskytovatel nabídnout právo účasti jinde. Poskytovatel přihlášku přijme pouze v případě, že je tango akce jinde plně obsazena. Po naplnění kapacity se smlouva o účasti mění na storno vztah a účastníkovi se vrací poměrná část účastnického poplatku ve výši 50%. Vrácení peněz není možné, pokud není akce plně obsazena jinak.

Méně než jeden měsíc před konáním tango akce lze smlouvu zrušit a účastník se vzdává práva na účast, ale bez možnosti vrácení peněz.

V případě odložení akce tango se v případě zrušení akce ze strany účastníka uplatní lhůta pro zrušení akce v původním termínu. Pouze termín stanovený méně než jeden měsíc před konáním akce tango bude odložen na následující období akce. V takovém případě bude vrácena částka 50% z ceny dílčí vstupenky.

Pokud má účastník sjednáno pojištění pro případ odkupu vstupenek u pojišťovny HanseMerkur Versicherung, upozorňujeme, že v souladu se zákonnými ustanoveními nebude pořadatel vracet peníze, protože to je považováno za možné obohacení účastníka, které je zákonem zakázáno.

V takovém případě je pojišťovna HanseMerkur odpovědná za případné náhrady v plné výši v souladu s podmínkami smlouvy uzavřené mezi účastníkem a společností NocheDePasion Tango.

V případě, že pojištění HanseMerkur za známých smluvních podmínek neplatí, zaručuje NocheDePasion Tango vrácení peněz v rámci stanovených storno podmínek v souladu s platnými VOP § 5.

§ 6 Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

Do jednoho měsíce před začátkem tango akce může poskytovatel odstoupit od smlouvy o účasti e-mailem, pokud není dosaženo minimálního počtu účastníků.

Zaplacené účastnické poplatky budou vráceny v plné výši.

V případě zrušení akce bez zavinění partnerů pořadatele (např. pronajímatelů apod.) nebo v případě nepředvídatelných přírodních katastrof platí § 12 Solidárního reversu.

Zaplacené účastnické poplatky budou vráceny ve výši 75%.

§ 7 Ceny

Ceny uvedené v příslušných nabídkách představují konečné ceny za účast. Zahrnují všechny složky ceny včetně případných daní. V průběhu tango akce mohou účastníkovi vzniknout dodatečné náklady na služby nad rámec účasti, např. úschova oblečení, jídlo, nápoje, které nejsou zahrnuty v ceně.

 

§ 8 Platební podmínky

Účastník může využít možnosti platby uvedené v konkrétní nabídce. Hotovostní platba je možná, pokud žádný z účastníků nemůže využít žádnou z možností platby stanovených poskytovatelem.

Pokud je akce přístupná veřejnosti, lze platit i v hotovosti.

§ 9 Odpovědnost

Poskytovatel vylučuje odpovědnost za lehce nedbalostní porušení povinností, pokud se nejedná o škody na životě, zdraví nebo zárukách nebo o nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Existující tělesná omezení nebo zdravotní problémy je třeba oznámit před zahájením akce. V opačném případě pořadatel neodpovídá za případné vzniklé tělesné poškození nebo nepohodlí způsobené účastí na akci. Dále není dotčena odpovědnost za porušení povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržování se zákazník může pravidelně spoléhat. Totéž platí pro porušení povinností jeho zástupců.

Za škody způsobené třetími stranami v souvislosti se službami třetích stran (např. gastronomickými službami) neodpovídá poskytovatel, ale přímo příslušný poskytovatel služeb.

§ 10 Volba práva, místo plnění

S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze v případě, že v důsledku toho nedojde ke zrušení ochrany poskytované kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada příznivosti).

Místem konání je místo, kde se tango odehrává.

§ 11 Ochrana nezletilých

Poskytovatel uzavírá smluvní vztahy pouze s účastníky, kteří jsou plnoletí. Odesláním objednávky účastník ujišťuje, že je mu nejméně 18 let a že jeho jméno a adresa jsou správné.

Pokud si objednají zboží osoby, které nejsou plnoleté, dodavatel tímto již z preventivních důvodů ruší smlouvu v souladu s § 109 BGB (německý občanský zákoník). V souladu se zákonnými ustanoveními odpovídají plnoleté osoby, které učiní objednávku pro nezletilé osoby s použitím nepravdivých údajů, dodavateli za veškeré škody vzniklé z objednávek učiněných s použitím nepravdivých údajů.

§ 12 Obrácení solidarity

V případě solidárního vyrovnání budou účastnické příspěvky ve výši 75% vráceny.

Solidární zpracování má chránit poskytovatele před důsledky zrušení akce bez jeho zavinění (minimalizace rizika).

Obrácení solidarity se použije na:

1. přírodní katastrofy, např. úder blesku, povodeň, krupobití, vichřice, led a sníh.
2. epidemie, pandemie
3. zničení místa konání v důsledku požáru, poškození vodou, napadení parazity nebo podobně.
4. podezření na teroristické útoky
5. teroristické útoky
6. odstoupení obchodních partnerů
7. platební neschopnost obchodních partnerů
8. v případě nemoci

V případě krachu banky nebo platební neschopnosti poskytovatele se peníze nevracejí.

§ 13. zvláštní platby

V případě nepředvídatelných výdajů, které výrazně ovlivní náklady pořadatele, může být vybrán zvláštní příspěvek na pokrytí dodatečných výdajů.

To se týká zejména:
Zvýšení nájemného
Zvýšení cen na pokrytí potřeb stravování
Pořízení rychlých testů V případě epidemie, pandemie (např. COVID-19)
Zvýšení cen letenek pro mezinárodní DJ.

2. podmínky účasti

§ 1 Domácí řád, chování v místnostech pro akce

Tato pravidla chování a pokyny bezpečnostního personálu je nutné dodržovat. V případě jejich nedodržení - bez ohledu na další nároky - může být nařízen okamžitý odchod z místnosti.

Vnášení pyrotechnických předmětů, světlic, prskavek, zbraní a podobných nebezpečných předmětů je zakázáno. Nedodržení tohoto zákazu může mít za následek vykázání z místnosti. Poskytovatel je oprávněn převzít předměty výše uvedeného druhu do dočasné úschovy a držení.

Kouření v prostorách akce Tango je zakázáno. Vnášení jídla a nápojů do prostor akce Tango je zakázáno, pokud s tím poskytovatel nesouhlasí nebo pokud účastník není na vneseném jídle a nápojích ze zdravotních důvodů závislý.

Účastníci mohou být z tanga vykázáni, pokud ho ruší nebo obtěžují ostatní účastníky. Může jim být také odepřen vstup, pokud je k tomu důvod. Kromě toho může pořadatel takové osoby vykázat z areálu. Účastnický poplatek se v takových případech nevrací.

§ 2 Zahájení, prokázání práva na účast

Prostory se obvykle otevírají 30 minut, nejpozději 15 minut před začátkem tanga.

Účastník prokáže své právo na účast a právo svých společníků předložením potvrzení o účasti. Na žádost poskytovatele předloží věrohodný doklad o své totožnosti.

§ 3 Šatna

Kabáty, deštníky, hole, velké tašky a podobné předměty musí být po zaplacení poplatku odevzdány do úschovy v šatně, pokud šatna není k dispozici u dodavatele. Obsluha šatny je oprávněna odmítnout úschovu zvláště cenných předmětů.

Poskytovatel přebírá odpovědnost odevzdáním žetonu do šatny. Odpovědnost je omezena aktuální hodnotou odloženého předmětu a činí maximálně 500,00 EUR. Ztrátu nebo poškození šatních předmětů, stejně jako ztrátu šatního lístku, je nutné neprodleně nahlásit obsluze šatny.

Předměty v šatně lze předat bez šatního lístku pouze tehdy, pokud je věrohodně prokázáno, že návštěvník je oprávněným příjemcem.

Pokud poskytovatel neposkytuje šatnu, účastník odpovídá za bezpečnost svých věcí.

§ 4 Ztráty majetku

Předměty jakéhokoli druhu nalezené v prostorách tango akce je třeba odevzdat obsluze večera nebo šatny. Po uplynutí příslušné čekací doby budou předány úřadu pro ztráty majetku města Regensburg.

3. ochrana údajů

Ochraně vašich údajů a vašeho soukromí přikládáme velký význam. Proto vás níže informujeme o shromažďování a používání osobních údajů při používání našich webových stránek.

§ 1 Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Osobní údaje (individuální údaje o osobních nebo faktických okolnostech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby) shromažďujeme pouze v rozsahu, který nám poskytnete.

Zpracování a použití vašich osobních údajů se provádí za účelem plnění a zpracování smluvně sjednaných služeb, jakož i za účelem zpracování vašich dotazů.

§ 2 Poskytování údajů třetím stranám a smluvním partnerům

Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám. Něco jiného platí pouze tehdy, pokud jsme k tomu ze zákona povinni nebo pokud je to nezbytné pro plnění smluvního vztahu s vámi. V těchto případech je však rozsah předávaných údajů omezen na nezbytné minimum. Pokud poskytovatelé služeb přijdou do styku s vašimi osobními údaji, zajistí, aby dodržovali ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů.

§ 3 Sdělení o osobním pozvání

Kromě toho budou vaše údaje uloženy pro účely komunikace, pokud je poskytovatel ještě nemá k dispozici. Elektronické a poštovní informace budou zasílány pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo pokud jste poskytovatele k použití vašich údajů zmocnili. Poskytnutí použití vašich údajů je samozřejmě dobrovolné a máte možnost své údaje kdykoli vymazat.

§ 4 Zabezpečení dat

Abychom mohli co nejlépe chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem, používáme různá technická a organizační opatření a šifrovací techniky. Pomocníci jsou samozřejmě vázáni mlčenlivostí o údajích v souladu s DSGVO.

§ 5 Vaše práva / Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Máte právo kdykoli získat informace o svých osobních údajích, které uchováváme. Máte také právo na opravu, zablokování nebo vymazání vašich osobních údajů, s výjimkou povinného ukládání údajů pro obchodní zpracování. Za tímto účelem se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete na konci této stránky.

Aby bylo zajištěno, že blokace údajů může být kdykoli zohledněna, musí být tyto údaje pro účely kontroly uchovávány v blokujícím souboru. Můžete také požádat o vymazání údajů, pokud neexistuje zákonná povinnost archivace. Pokud taková povinnost existuje, vaše údaje na požádání zablokujeme.

Změny nebo odvolání souhlasu můžete provést tak, že nám to oznámíte s platností do budoucna.

Další informace naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.

4. podmínky používání webových stránek a e-mailové komunikace

§ 1 Obsah

Obsah těchto stránek byl a bude pečlivě upravován a kontrolován. Poskytovatel však neručí za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací.

Nároky z odpovědnosti vůči poskytovateli týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo nepřesnými či neúplnými informacemi jsou vyloučeny, ledaže lze prokázat, že poskytovatel jednal úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Poskytovatel si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat nebo ukončit zveřejňování částí stránek nebo celé nabídky bez předchozího upozornění.

§ 2 Odkazy

Pokud poskytovatel přímo nebo nepřímo odkazuje na externí webové stránky, nenese odpovědnost za případný nezákonný obsah těchto stránek.

Poskytovatel tímto výslovně prohlašuje, že odkazované stránky v době vytvoření odkazů neobsahovaly žádný nezákonný obsah. Poskytovatel nemá žádný vliv na současnou ani budoucí podobu odkazovaných stránek. Poskytovatel se proto tímto výslovně distancuje od všech změn obsahu odkazovaných stránek, které byly provedeny po vytvoření odkazů. To platí i pro příspěvky třetích stran v knihách hostů, fórech apod. zřízených poskytovatelem.

§ 3 Autorské právo

Poskytovatel se snaží dodržovat platná autorská práva u všech publikací. Pokud přesto dojde k porušení autorských práv, poskytovatel po upozornění odstraní příslušný předmět ze své publikace nebo jej označí příslušnými autorskými právy.

Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran.

Autorská práva k vlastnímu obsahu na doméně http://www.nochedepasion.net má pouze poskytovatel. Reprodukce grafiky, obrázků nebo textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu poskytovatele povolena.

§ 4 Právní účinnost

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

5 Všeobecné podmínky pro smluvní vztahy s podnikateli

Následující podmínky se vztahují na smlouvy mezi poskytovatelem a smluvními partnery, kteří jsou podnikateli. Platí pravidla uvedená v části "Informace pro spotřebitele, podmínky účasti, zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání webových stránek", pokud jejich obsah neslouží k zákonem stanovené ochraně spotřebitele a/nebo se od nich následující ustanovení neodchylují. Není-li dohodnuto jinak, je zařazení vlastních obchodních podmínek smluvního partnera namítáno.

Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své samostatné odborné nebo podnikatelské činnosti. Způsobilost k právním úkonům je způsobilost k právům a povinnostem. (§ 14 BGB).

Dodavatel odpovídá v každém případě bez omezení za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví, ve všech případech úmyslu a hrubé nedbalosti, v případě podvodného zatajení vady, v případě převzetí záruky, v případě škody podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a ve všech dalších případech upravených zákonem.

Pokud jsou dotčeny podstatné smluvní povinnosti, je odpovědnost poskytovatele v případě lehké nedbalosti omezena na předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu. Podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí podstatné povinnosti, které vyplývají z povahy smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo dosažení účelu smlouvy, jakož i povinnosti, které smlouva podle svého obsahu ukládá poskytovateli k dosažení účelu smlouvy, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner pravidelně spoléhat.

V případě porušení nepodstatných smluvních povinností je odpovědnost vyloučena v případě lehce nedbalostního porušení povinností.

Podle současného stavu techniky nelze zaručit, že datová komunikace prostřednictvím internetu bude bezchybná a/nebo vždy dostupná. V tomto ohledu poskytovatel neručí za stálou ani nepřetržitou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených.

S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije německé právo. Místem plnění pro všechna plnění vyplývající z obchodních vztahů s prodávajícím a místem soudní příslušnosti je sídlo prodávajícího. Oprávnění obrátit se na soud i v jiném zákonném místě příslušnosti tím není dotčeno.

NocheDePasion
office@nochedepasion.de

Přezkum VOP z hlediska smluvní a právní jistoty, který provede
Andrea Baumann
Právník pro eventové právo, mimo jiné
Eichendorfstraße 9
92421 Schwandorf

Telefon: 09431 8028279
E-mail: info@rain-baumann.de

GTC NocheDePasion, ke dni 3. července 2018, poslední aktualizace 01. července 2020

© 2023 Christian Beyreuther. Webový design: Klicklounge

00

D D

00

H H

00

M M

00

S S

Jedná se o základní textový prvek.