Ogólne warunki handlowe

Matthias Eckel

Ogólne warunki handlowe

NocheDePasion.

Status: 26 marca 2024 r.

Przegląd

1. ogólne warunki stosunków umownych
2. warunki uczestnictwa
3. ochrona danych
4. warunki korzystania z witryny
5 Ogólne warunki stosunków umownych z przedsiębiorcami

 

1. ogólne warunki stosunków umownych

Ogólne warunki handlowe (zwane dalej "OWH") mają zastosowanie do wszystkich umów i umownych stosunków prawnych NocheDePasion. (zwanego dalej "Dostawcą").

Poniższe informacje i ogólne warunki mają zastosowanie do konsumentów, zwanych dalej "Uczestnikami".

Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej (§ 13 BGB).

Przedsiębiorca, zwany dalej "dostawcą", w rozumieniu § 312 d BGB NocheDePasion. Reprezentowany przez Christiana Beyreuthera.

§ 1 Postanowienia umowne

Językiem umowy jest język niemiecki. Postanowienia umowne (OWU) są udostępniane uczestnikowi w strefie członkowskiej NocheDePasion. Uczestnik ma możliwość zapisania informacji w formie możliwej do odtworzenia jako dokument PDF.

Uczestnik otrzyma fakturę wraz z e-mailem potwierdzającym rejestrację udziału w prywatnym wydarzeniu zamkniętym.

§ 2 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest prawo do uczestnictwa w wydarzeniach tanga, które odbywają się na prywatne zaproszenie. Szczegóły, w szczególności istotne cechy wydarzeń, uczestnik może znaleźć za pomocą nawigacji za pomocą przycisków "Program" i podmenu, które się otwierają.

W przypadku ogólnie uzasadnionej zmiany/przełożenia miejsca, czasu wydarzenia lub osób uczestniczących w wydarzeniu i innych usługodawców, umowy uczestnictwa nie tracą ważności. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Warunki uczestnictwa (2.) są przyjmowane do wiadomości i akceptowane wraz z rejestracją/uczestnictwem w wydarzeniu.

§ 3 Zawarcie umowy

W przypadku zamieszczenia oferty przez dostawcę, aktywacja oferty nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy uczestnictwa, a jedynie zaproszenie uczestnika do złożenia wiążącej oferty uczestnictwa.

Oferta uczestnika jest wiążąca, jeśli jest kompletna. Oferta jest kompletna, jeśli uczestnik zarejestrował swój udział za pośrednictwem rejestracji online i po weryfikacji przez dostawcę w połączeniu z późniejszym fakturowaniem uiścił opłatę w ciągu 10 dni (wpływ kwoty na konto wskazane na fakturze).

Organizator/dostawca sprawdza ofertę i potwierdza rejestrację pocztą elektroniczną. Jednocześnie z e-mailem potwierdzającym uczestnik otrzymuje fakturę za opłatę. Fakturę należy opłacić w ciągu 10 dni od jej doręczenia.

Jeśli termin upłynie bez otrzymania płatności, rejestracja uczestnictwa wygaśnie.

Organizator potwierdza prawo do uczestnictwa w ciągu 14 dni od otrzymania płatności pocztą elektroniczną, chyba że możliwości wydarzenia tanga nie są wystarczające, w szczególności ze względów bezpieczeństwa, lub oferta uczestnika nie jest zgodna z niniejszymi OWH.

Jeśli w wyjątkowych przypadkach organizator nie będzie mógł przyjąć wszystkich ofert uczestników, będzie respektował rangę rezerwacji (w przypadku rezerwacji uczestników z regionu decyduje LOS!). Organizator poinformuje uczestników, których prawo do udziału nie mogło zostać potwierdzone, pocztą elektroniczną.

§ 4 Zawarcie umowy następuje szczegółowo w następujący sposób

Planowane wydarzenie tangowe jest opisane na stronie internetowej. Grupa osób zaproszonych i ograniczona z góry przez organizatora ma wtedy możliwość zarejestrowania się na wydarzenie zamknięte.

Opcja rejestracji będzie dostępna tylko przez kilka godzin/dni dla osób, które zostały wcześniej osobiście zaproszone. Osoby, które zarejestrowały się bez wcześniejszego zaproszenia, zostaną sprawdzone przez dostawcę i, w razie potrzeby, powiadomione, że uczestnictwo nie jest możliwe.

Osoby, które zarejestrowały się na wydarzenie zamknięte bez uprzedniego zaproszenia, zostaną poinformowane przez dostawcę, że uczestnictwo nie jest możliwe i jest zarezerwowane wyłącznie dla zaproszonych gości.

Zaproszenie na wydarzenie zostanie wystosowane osobiście przez dostawcę. Zaproszenie jest wystawiane w następujący sposób

1. poprzez zaproszenie ustne
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej
3. przez WhatsApp
4. za pośrednictwem zamkniętej grupy na Facebooku
5. przez Facebook Messenger

Po otrzymaniu rejestracji strony uczestnika zostanie ona sprawdzona przez stronę zapraszającą pod kątem osobistego odniesienia do wystosowanego zaproszenia. Przedmiotem sprawdzenia jest lista zaproszeń zdefiniowana wcześniej przez dostawcę (zamknięta grupa na Facebooku itp.).

Po otrzymaniu rejestracji i wniosku uczestnika dostawca sprawdza, czy zarejestrowany uczestnik należy do zaproszonej grupy osób.

W strefie członkowskiej uczestnik otrzymuje dalsze ważne informacje o wydarzeniu.

Opłaty są pobierane, aby dostawca mógł pokryć swoje koszty. Wynikowa kwota faktury jest określona przez opłatę organizacyjną, która jest wyraźnie widoczna w wewnętrznym obszarze członkowskim "Encuentro Registration".

Po otrzymaniu faktury uczestnik otrzyma osobiście wystawione przez dostawcę potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni.

Faktura musi zostać opłacona w ciągu 10 dni od daty jej wystawienia.

Akceptowaną metodą płatności jest przelew bankowy na konto wskazane przez dostawcę. Płatności gotówkowe są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. Patrz § 8.

Oferta uczestnika staje się wiążąca, jeśli uiści on opłatę za uczestnictwo w ciągu 10 dni (wpływ kwoty na konto dostawcy wskazane na fakturze, od rozpoczęcia biegu terminu). Jeśli termin upłynie bez otrzymania płatności, rejestracja uczestnictwa wygasa.

Wraz z potwierdzeniem prawa do uczestnictwa pocztą elektroniczną przez usługodawcę, zostaje zawarta umowa uczestnictwa (patrz § 3).

Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, częściowo automatycznie. Uczestnik musi zatem upewnić się, że adres e-mail, który podał dostawcy, jest prawidłowy, że otrzymywanie wiadomości e-mail jest technicznie zapewnione, a w szczególności, że nie jest blokowane przez filtry SPAM.

Po otrzymaniu płatności uczestnik otrzyma potwierdzenie prawa do udziału pocztą elektroniczną.

W ciągu 14 dni od otrzymania płatności dostawca poinformuje uczestników, których prawo do udziału nie mogło zostać potwierdzone w wyjątkowych przypadkach i zwróci wszelkie wpłacone zaliczki niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 30 dni).

Jeśli oferta uczestnika wygaśnie z powodu braku środków na koncie dostawcy w ciągu 10 dni (patrz wyżej), rejestracja uczestnictwa zostanie usunięta przez dostawcę, aby móc zaoferować prawo do uczestnictwa innym zainteresowanym stronom.

Dostawca dołoży wszelkich starań, aby działanie strony internetowej było wolne od usterek, o ile jest to technicznie możliwe. Jeśli wbrew oczekiwaniom wystąpią jednak usterki techniczne, zawarcie umowy jest wykluczone na czas trwania usterki.

§ 5 Odstąpienie od umowy przez uczestnika

Rezygnacja może być dokonana jednostronnie przez uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej do 4 miesięcy przed wydarzeniem tanga. Opłaty za uczestnictwo zostaną zwrócone w całości.

Anulowanie rezerwacji na mniej niż 3 miesiące i do 2 miesięcy przed wydarzeniem Tango może być dokonane jednostronnie przez uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wniesione opłaty za uczestnictwo zostaną zwrócone proporcjonalnie w wysokości 50 %.

Anulowanie rezerwacji na mniej niż 2 miesiące i do jednego miesiąca przed wydarzeniem tanga może zostać zgłoszone przez uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przesyłając zgłoszenie, uczestnik zrzeka się prawa do uczestnictwa. Na podstawie zgłoszenia organizator może zaoferować prawo do uczestnictwa w innym miejscu. Zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez organizatora tylko wtedy, gdy wydarzenie tanga jest w pełni zarezerwowane w innym miejscu. Po osiągnięciu pełnej liczby miejsc, umowa uczestnictwa przekształca się w stosunek rezygnacji, a uczestnik otrzymuje proporcjonalny zwrot opłaty za uczestnictwo w wysokości 50%. Zwrot nie jest możliwy, jeśli wydarzenie nie jest w pełni zarezerwowane.

Na mniej niż miesiąc przed wydarzeniem tanga umowa może zostać anulowana, a uczestnik zrzeka się prawa do udziału, ale bez możliwości zwrotu pieniędzy.

W przypadku przesunięcia terminu wydarzenia tanga, w przypadku odwołania przez uczestnika, zastosowanie będzie miał termin odwołania z pierwotnego okresu wydarzenia. Tylko termin ustalony na mniej niż miesiąc przed wydarzeniem tanga zostanie przesunięty na następny okres wydarzenia. W takim przypadku 50% częściowej ceny biletu zostanie zwrócone.

Jeśli uczestnik wykupił ubezpieczenie wykupu biletu w HanseMerkur Versicherung, zwraca się uwagę, że zgodnie z przepisami ustawowymi organizator nie dokona zwrotu pieniędzy, ponieważ jest to uważane za możliwe wzbogacenie uczestnika, co jest zabronione przez prawo.

W takim przypadku HanseMerkur Insurance ponosi odpowiedzialność za wszelkie zwroty w pełnej wysokości zgodnie z warunkami umowy zawartej między uczestnikiem a NocheDePasion Tango.

Jeśli ubezpieczenie HanseMerkur nie zostanie wypłacone zgodnie ze znanymi warunkami umownymi, NocheDePasion Tango gwarantuje zwrot pieniędzy w ramach określonych warunków anulowania zgodnie z obowiązującymi OWU § 5.

§ 6 Odstąpienie od umowy przez dostawcę

Do miesiąca przed rozpoczęciem wydarzenia tanga, organizator może odstąpić od umowy uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników.

Wniesione opłaty za uczestnictwo zostaną zwrócone w całości.

W przypadku odwołania wydarzenia bez winy partnerów organizatora (np. wynajmujących itp.) lub w przypadku nieprzewidzianych klęsk żywiołowych zastosowanie ma § 12 Rewersu Solidarności.

Wniesione opłaty za uczestnictwo zostaną zwrócone w wysokości 75%.

§ 7 Ceny

Ceny podane w poszczególnych ofertach stanowią ostateczne ceny uczestnictwa. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie obowiązujące podatki. Podczas wydarzenia tanga uczestnik może ponieść dodatkowe koszty za usługi wykraczające poza uczestnictwo, np. przechowywanie odzieży, jedzenie, napoje, które nie są wliczone w cenę.

 

§ 8 Warunki płatności

Uczestnik może skorzystać z opcji płatności określonych w konkretnej ofercie. Płatność gotówkowa jest możliwa, jeśli żaden z uczestników nie może skorzystać z żadnej z opcji płatności udostępnionych przez dostawcę.

Alternatywnie można dokonać płatności gotówką, jeśli wydarzenie jest otwarte dla publiczności.

§ 9 Odpowiedzialność

Organizator wyklucza odpowiedzialność za nieznaczne zaniedbania obowiązków, chyba że chodzi o szkody na życiu, ciele lub zdrowiu lub gwarancje lub roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Istniejące ograniczenia fizyczne lub problemy zdrowotne należy zgłosić przed rozpoczęciem imprezy. W przeciwnym razie organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody fizyczne lub dyskomfort spowodowany uczestnictwem w wydarzeniu. Ponadto odpowiedzialność za naruszenie obowiązków, których wypełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient może regularnie polegać, pozostaje nienaruszona. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez jego zastępców.

Za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w związku z usługami osób trzecich (np. usługami gastronomicznymi) odpowiedzialność ponosi bezpośrednio nie usługodawca, lecz odpowiedni usługodawca.

§ 10 Wybór prawa, miejsce spełnienia świadczenia

Prawo niemieckie ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta nie zostanie w rezultacie cofnięta (zasada korzystności).

Miejscem występu jest lokalizacja wydarzenia tanga.

§ 11 Ochrona małoletnich

Dostawca nawiązuje stosunki umowne wyłącznie z pełnoletnimi uczestnikami. Składając zamówienie, uczestnik zapewnia, że ma co najmniej 18 lat, a jego imię i nazwisko oraz adres są prawidłowe.

W przypadku złożenia zamówienia przez osoby niebędące osobami pełnoletnimi, Dostawca niniejszym unieważnia umowę jako środek zapobiegawczy zgodnie z § 109 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). Zgodnie z przepisami ustawowymi osoby pełnoletnie, które składają zamówienia na podstawie fałszywych informacji, ponoszą odpowiedzialność wobec Dostawcy za wszelkie szkody wynikające z zamówień złożonych na podstawie fałszywych informacji.

§ 12 Odwrócenie solidarności

W przypadku rozliczenia solidarnościowego składki uczestników w wysokości 75% zostaną zwrócone.

Przetwarzanie solidarne ma na celu ochronę usługodawcy przed konsekwencjami odwołania wydarzenia bez jego winy (minimalizacja ryzyka).

Odwrócenie solidarności jest stosowane do:

1. klęski żywiołowe, np. uderzenie pioruna, powódź, grad, burza, lód i śnieg
2. epidemie, pandemie
3. zniszczenie obiektu w wyniku pożaru, zalania wodą, inwazji pasożytów lub podobnych zdarzeń.
4. podejrzenie ataków terrorystycznych
5. ataki terrorystyczne
6. rezygnacje partnerów biznesowych
7. niewypłacalność partnerów biznesowych
8. w przypadku choroby

W przypadku upadłości banku lub niewypłacalności dostawcy, zwroty nie będą dokonywane.

§ 13. płatności specjalne

W przypadku nieprzewidzianych wydatków, które znacząco wpłyną na koszty organizatora, może zostać pobrana specjalna opłata na pokrycie dodatkowych wydatków.

Dotyczy to w szczególności:
Podwyżki czynszów
Wzrost cen w celu zaspokojenia potrzeb cateringowych
Zakup szybkich testów w przypadku epidemii, pandemii (np. COVID-19)
Wzrost cen biletów lotniczych dla międzynarodowych DJ-ów.

2. warunki uczestnictwa

§ 1 Regulamin wewnętrzny, zachowanie w pokojach wydarzeń

Należy przestrzegać niniejszych zasad postępowania oraz poleceń pracowników ochrony. W przypadku ich nieprzestrzegania - niezależnie od innych roszczeń - może zostać zarządzone natychmiastowe opuszczenie pomieszczenia.

Zabronione jest wnoszenie przedmiotów pirotechnicznych, rac, miotaczy ognia, broni i podobnych niebezpiecznych przedmiotów. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować nakazem opuszczenia pokoju. Usługodawca jest uprawniony do tymczasowego zatrzymania i posiadania wyżej wymienionych przedmiotów.

Palenie na terenie Tango Event jest zabronione. Wnoszenie jedzenia i napojów na teren Tango Event jest zabronione, chyba że organizator wyrazi na to zgodę lub uczestnik jest uzależniony od wnoszonego jedzenia i napojów ze względów zdrowotnych.

Uczestnicy mogą zostać wydaleni z wydarzenia tanga, jeśli zakłócają jego przebieg lub są uciążliwi dla innych uczestników. Można również odmówić im wstępu, jeśli istnieją ku temu powody. Ponadto organizator może zakazać takim osobom wstępu na teren imprezy. W takich przypadkach opłata za uczestnictwo nie będzie zwracana.

§ 2 Rozpoczęcie, dowód prawa do uczestnictwa

Lokale są zazwyczaj otwierane 30 minut, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia tanga.

Uczestnik udowadnia swoje prawo do uczestnictwa oraz prawo osób mu towarzyszących poprzez okazanie potwierdzenia uczestnictwa. Na żądanie dostawcy usług uczestnik jest zobowiązany przedstawić wiarygodny dowód swojej tożsamości.

§ 3 Szatnia

Płaszcze, parasole, laski, duże torby i podobne przedmioty należy oddać do przechowania w szatni po uiszczeniu opłaty, chyba że dostawca nie zapewnia szatni. Personel szatni ma prawo odmówić przechowania szczególnie cennych przedmiotów.

Dostawca przyjmuje odpowiedzialność poprzez przekazanie żetonu do szatni. Odpowiedzialność jest ograniczona do aktualnej wartości zdeponowanego przedmiotu i wynosi maksymalnie 500,00 €. Utratę lub uszkodzenie przedmiotów w szatni, jak również utratę biletu do szatni należy niezwłocznie zgłosić personelowi szatni.

Przedmioty w szatni mogą być wydawane bez biletu do szatni tylko wtedy, gdy zostanie wiarygodnie wykazane, że odwiedzający jest upoważnionym odbiorcą.

Jeśli organizator nie zapewnia szatni, uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własnych rzeczy.

§ 4 Utracone mienie

Przedmioty wszelkiego rodzaju znalezione na terenie imprezy tanga należy przekazać obsłudze wieczoru lub szatni. Po odpowiednim okresie oczekiwania zostaną one przekazane do biura rzeczy znalezionych miasta Regensburg.

3. ochrona danych

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych i prywatności użytkowników. Dlatego poniżej informujemy o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

§ 1 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe (indywidualne szczegóły dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika odbywa się w celu realizacji i przetwarzania usług uzgodnionych w umowie, a także w celu przetwarzania zapytań użytkownika.

§ 2 Ujawnianie danych osobom trzecim i kontrahentom

Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub gdy jest to konieczne do wypełnienia stosunku umownego z użytkownikiem. W takich przypadkach zakres przekazywanych danych jest jednak ograniczony do niezbędnego minimum. Jeśli dostawcy usług będą mieli kontakt z danymi osobowymi użytkownika, zapewnią oni przestrzeganie przepisów o ochronie danych.

§ 3 Komunikacja w sprawie osobistego zaproszenia

Ponadto dane użytkownika będą przechowywane do celów komunikacji, jeśli nie są jeszcze dostępne dla dostawcy. Informacje elektroniczne i pocztowe będą wysyłane tylko w zakresie dozwolonym przez prawo lub jeśli użytkownik upoważnił dostawcę do korzystania z jego danych. Oczywiście zgoda na wykorzystanie danych jest dobrowolna i użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych w dowolnym momencie.

§ 4 Bezpieczeństwo danych

Aby móc jak najlepiej chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, stosowane są różne środki techniczne i organizacyjne, a także techniki szyfrowania. Oczywiście pomocnicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych zgodnie z DSGVO.

§ 5 Prawa użytkownika / Inspektor ochrony danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, z wyjątkiem obowiązkowego przechowywania danych w celu przetwarzania biznesowego. W tym celu należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na dole tej strony.

Aby zagwarantować, że zablokowanie danych może zostać uwzględnione w dowolnym momencie, dane te muszą być przechowywane w pliku blokującym do celów kontroli. Użytkownik może również zażądać usunięcia danych, o ile nie istnieje prawny obowiązek ich archiwizacji. O ile taki obowiązek istnieje, zablokujemy dane użytkownika na jego żądanie.

Użytkownik może wprowadzić zmiany lub wycofać zgodę, powiadamiając nas o tym ze skutkiem na przyszłość.

Więcej informacji można znaleźć w OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH.

4. warunki korzystania ze strony internetowej i komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 1 Spis treści

Zawartość tych stron była i będzie starannie redagowana i sprawdzana. Dostawca nie gwarantuje jednak aktualności, poprawności, kompletności ani jakości dostarczanych informacji.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec dostawcy dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub niedokładnymi lub niekompletnymi informacjami są wykluczone, chyba że można udowodnić, że dostawca działał umyślnie lub dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Dostawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub zaprzestania publikacji części witryny lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia.

§ 2 Linki

W przypadku, gdy dostawca odsyła bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, nie ponosi on odpowiedzialności za niezgodne z prawem treści tych stron.

Dostawca niniejszym wyraźnie oświadcza, że strony, do których prowadzą linki, nie zawierały żadnych nielegalnych treści w momencie ich utworzenia. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd stron, do których prowadzą linki. W związku z tym dostawca niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich zmian treści powiązanych stron dokonanych po utworzeniu linków. Dotyczy to również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach itp. utworzonych przez dostawcę.

§ 3 Prawa autorskie

Dostawca stara się przestrzegać obowiązujących praw autorskich we wszystkich publikacjach. Jeśli mimo to dojdzie do naruszenia praw autorskich, dostawca usunie odpowiedni obiekt ze swojej publikacji po powiadomieniu lub oznaczy go odpowiednimi prawami autorskimi.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i, w stosownych przypadkach, chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich.

Prawa autorskie do własnych treści w domenie http://www.nochedepasion.net przysługują wyłącznie dostawcy. Powielanie grafiki, obrazów lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody dostawcy.

§ 4 Skuteczność prawna

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

5 Ogólne warunki stosunków umownych z przedsiębiorcami

Poniższe warunki mają zastosowanie do umów między dostawcą a partnerami umownymi będącymi przedsiębiorcami. Zasady określone w punkcie "Informacje dla konsumentów, warunki uczestnictwa, polityka prywatności i warunki korzystania ze strony internetowej" mają zastosowanie, chyba że ich treść służy prawnie przewidzianej ochronie konsumentów i/lub poniższe postanowienia od nich odbiegają. O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyraża się zgody na włączenie własnych warunków partnera umowy.

Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej. Spółka osobowa posiadająca zdolność prawną to spółka osobowa posiadająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. (§ 14 BGB).

Dostawca ponosi odpowiedzialność w każdym przypadku bez ograniczeń za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, we wszystkich przypadkach umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, w przypadku oszukańczego zatajenia wady, w przypadku przejęcia gwarancji, w przypadku szkód wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz we wszystkich innych przypadkach regulowanych przez prawo.

W zakresie, w jakim dotyczy to istotnych zobowiązań umownych, odpowiedzialność usługodawcy w przypadku lekkiego niedbalstwa jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. Istotne zobowiązania umowne to istotne zobowiązania, które wynikają z charakteru umowy i których naruszenie zagroziłoby osiągnięciu celu umowy, a także zobowiązania, które umowa nakłada na usługodawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać.

W przypadku naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych, odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku lekkiego zaniedbania obowiązków.

Nie można zagwarantować, że transmisja danych przez Internet będzie wolna od błędów i/lub dostępna przez cały czas zgodnie z aktualnym stanem techniki. W związku z tym dostawca nie ponosi odpowiedzialności za stałą i nieprzerwaną dostępność strony internetowej i oferowanych na niej usług.

Prawo niemieckie ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miejscem spełnienia wszystkich świadczeń wynikających ze stosunków handlowych ze Sprzedającym oraz miejscem jurysdykcji jest siedziba Sprzedającego. Uprawnienie do zwrócenia się do sądu w innym miejscu jurysdykcji pozostaje nienaruszone.

NocheDePasion
office@nochedepasion.de

Przegląd OWU pod kątem pewności umownej i prawnej przez
Andrea Baumann
Prawnik zajmujący się między innymi prawem eventowym
Eichendorfstraße 9
92421 Schwandorf

Telefon: 09431 8028279
E-mail: info@rain-baumann.de

AGB NocheDePasion, stan na 3 lipca 2018 r., ostatnia aktualizacja 01 lipca 2020 r.

© 2023 Christian Beyreuther. Web design by Klicklounge

00

D D

00

H H

00

M M

00

S S

Jest to podstawowy element tekstowy.