Algemene voorwaarden

Matthias Eckel

Algemene voorwaarden

het NocheDePasion.

Status: 26 maart 2024

Overzicht

1. algemene voorwaarden voor contractuele relaties
2. voorwaarden voor deelname
3. gegevensbescherming
4. gebruiksvoorwaarden website
5 Algemene voorwaarden voor contractuele relaties met ondernemers

 

1. algemene voorwaarden voor contractuele relaties

De Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") zijn van toepassing op alle contracten en contractuele rechtsverhoudingen van NocheDePasion. (hierna te noemen "Aanbieder").

De volgende informatie en algemene voorwaarden zijn van toepassing op consumenten, hierna te noemen "Deelnemers".

Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB).

Ondernemer, hierna te noemen "leverancier", in de zin van § 312 d BGB de NocheDePasion. Vertegenwoordigd door Christian Beyreuther.

§ 1 Contractuele bepalingen

De contracttaal is Duits. De contractuele bepalingen (AV) worden de deelnemer ter beschikking gesteld in het ledengedeelte van NocheDePasion. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de informatie op te slaan in een reproduceerbare vorm als PDF-document.

De deelnemer ontvangt een factuur met de bevestigingsmail voor de registratie van deelname aan het besloten evenement.

§ 2 Voorwerp van de overeenkomst

Het onderwerp van het contract is het recht om deel te nemen aan tango-evenementen die plaatsvinden op persoonlijke uitnodiging. De details, in het bijzonder de essentiële kenmerken van de evenementen, kunnen door de deelnemer worden gevonden door middel van navigatie via de knoppen "Programma" en de submenu's die zich openen.

In het geval van een algemeen redelijke wijziging/uitstel van de locatie, het tijdstip van het evenement of de personen die deelnemen aan het evenement en andere dienstverleners, verliezen de deelnamecontracten hun geldigheid niet. De aanbieder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in geval van dwingende redenen.

De deelnamevoorwaarden (2.) worden erkend en geaccepteerd bij de registratie/deelname aan een evenement.

§ 3 Sluiting van het contract

Als een aanbieding door de aanbieder wordt geplaatst, vormt de activering van de aanbieding geen bindend aanbod tot het sluiten van een deelnamecontract, maar slechts een uitnodiging aan de deelnemer om een bindend aanbod tot deelname te doen.

Het aanbod van de deelnemer is bindend als het volledig is. Het aanbod is volledig als hij/zij zijn/haar deelname heeft geregistreerd via de online registratie en, na controle door de aanbieder in combinatie met de daaropvolgende facturering, de vergoeding binnen 10 dagen betaalt (ontvangst van het bedrag op de rekening die op de factuur staat).

De organisator/aanbieder controleert het aanbod en bevestigt de inschrijving per e-mail. Tegelijkertijd met de bevestigingsmail ontvangt de deelnemer de factuur voor de kosten. De factuur moet binnen 10 dagen na levering worden betaald.

Als de deadline verstrijkt zonder dat de betaling is ontvangen, vervalt de inschrijving voor deelname.

De aanbieder bevestigt het recht op deelname binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling per e-mail, tenzij de capaciteiten van het tango-evenement niet toereikend zijn, met name om veiligheidsredenen, of het aanbod van de deelnemer niet voldoet aan deze AV.

Als de aanbieder in uitzonderlijke gevallen niet alle deelnemersaanbiedingen kan accepteren, respecteert hij de rangorde van de reservering (in het geval van reserveringen van deelnemers uit de regio beslist de LOS!) De aanbieder informeert de deelnemers van wie het recht op deelname niet kon worden bevestigd per e-mail.

§ 4 Het sluiten van het contract gebeurt in detail als volgt

Het geplande tango-evenement wordt beschreven op de website. De groep mensen die vooraf is uitgenodigd en beperkt door de organisator heeft dan de mogelijkheid om zich in te schrijven voor het besloten evenement.

De registratiemogelijkheid wordt slechts enkele uren/dagen beschikbaar gesteld aan personen die vooraf persoonlijk zijn uitgenodigd. Personen die zich zonder uitnodiging hebben ingeschreven, worden door de aanbieder uitgezocht en zo nodig geïnformeerd dat deelname niet mogelijk is.

Personen die zich zonder uitnodiging hebben ingeschreven voor een besloten evenement, worden door de aanbieder geïnformeerd dat deelname niet mogelijk is en alleen is voorbehouden aan genodigden.

De uitnodiging voor het evenement wordt persoonlijk gemaakt door de aanbieder. De uitnodiging wordt als volgt verstuurd

1. via een mondelinge uitnodiging
2. via e-mail
3. via WhatsApp
4. via een besloten Facebook-groep
5. via Facebook Messenger

Na ontvangst van de registratie van de pagina van de deelnemer wordt deze door de uitnodigende partij gecontroleerd op de persoonlijke verwijzing naar de uitgegeven uitnodiging. Het onderwerp van de controle is een uitnodigingslijst die vooraf is gedefinieerd door de aanbieder (gesloten Facebook-groep, enz.).

Na ontvangst van de registratie en aanvraag van de deelnemer controleert de aanbieder of de geregistreerde deelnemer tot de uitgenodigde groep personen behoort.

In het ledengedeelte ontvangt de deelnemer meer belangrijke informatie over het evenement.

Er worden kosten in rekening gebracht zodat de aanbieder zijn kosten kan dekken. Het resulterende factuurbedrag wordt bepaald door een organisatiebijdrage, die duidelijk zichtbaar is in het interne ledengedeelte "Encuentro Registration".

Zodra de deelnemer de factuur heeft ontvangen, ontvangt de deelnemer binnen 14 dagen per e-mail zijn of haar persoonlijk afgegeven bevestiging van deelname door de aanbieder.

De factuur moet binnen 10 dagen na de datum van uitgifte worden betaald.

De geaccepteerde betalingsmethode is bankoverschrijving naar de door de leverancier opgegeven rekening. Contante betalingen zijn mogelijk na voorafgaande afspraak. Zie § 8.

Het aanbod van de deelnemer wordt bindend als hij/zij de deelnamekosten binnen 10 dagen betaalt (ontvangst van het bedrag op de providerrekening vermeld op de factuur, vanaf het begin van de deadline). Als de termijn verstrijkt zonder ontvangst van betaling, vervalt de inschrijving voor deelname.

Met de bevestiging van het recht op deelname per e-mail door de aanbieder wordt het deelnamecontract afgesloten (zie § 3).

De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met de totstandkoming van het contract gebeurt per e-mail, gedeeltelijk automatisch. De deelnemer moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat hij of zij aan de provider heeft doorgegeven correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch gegarandeerd is en, in het bijzonder, dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

Na ontvangst van de betaling ontvangt de deelnemer per e-mail een bevestiging van het recht op deelname.

Binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling informeert de aanbieder de deelnemers van wie het recht op deelname in uitzonderlijke gevallen niet kon worden bevestigd en betaalt hij alle vooruitbetalingen onverwijld (uiterlijk binnen 30 dagen) terug.

Als het aanbod van de deelnemer vervalt door gebrek aan geld op de rekening van de aanbieder binnen 10 dagen (zie hierboven), wordt de deelnameregistratie door de aanbieder verwijderd om het recht op deelname aan andere geïnteresseerden te kunnen aanbieden.

De aanbieder streeft ernaar de werking van de website zo storingsvrij mogelijk te houden, voor zover dit technisch mogelijk is. Indien zich, tegen de verwachting in, toch technische storingen voordoen, is het sluiten van een overeenkomst voor de duur van de storing uitgesloten.

§ 5 Annulering van het contract door de deelnemer

Annuleren kan eenzijdig door de deelnemer via e-mail tot 4 maanden voor het tango evenement. Betaalde deelnamekosten worden volledig gerestitueerd.

Annuleringen minder dan 3 maanden en tot 2 maanden voor het Tango-evenement kunnen eenzijdig door de deelnemer per e-mail worden gedaan. Betaalde deelnamekosten worden naar rato van 50 % gerestitueerd.

Annuleringen minder dan 2 en tot een maand voor het tango-evenement kunnen door de deelnemer per e-mail worden aangevraagd. Door het indienen van een aanmelding doet de deelnemer afstand van zijn/haar recht op deelname. Op basis van de aanmelding kan de aanbieder het recht op deelname elders aanbieden. De aanvraag wordt door de aanbieder alleen geaccepteerd als het tango-evenement elders volgeboekt is. Na het bereiken van de volledige capaciteit wordt de overeenkomst van deelname omgezet in een annuleringsrelatie en ontvangt de deelnemer naar rato restitutie van de deelnamekosten ter hoogte van 50%. Restitutie is niet mogelijk tenzij het evenement anderszins is volgeboekt.

Minder dan een maand voor het tango-evenement kan het contract worden geannuleerd en doet de deelnemer afstand van zijn recht op deelname, maar zonder terugbetalingsoptie.

In het geval van uitstel van een tango evenement, zal de annuleringstermijn van de oorspronkelijke evenement periode worden toegepast in het geval van annulering door de deelnemer. Alleen de deadline minder dan een maand voor het tango evenement zal worden verschoven naar de volgende evenement periode. In dit geval zal 50% van de gedeeltelijke ticketprijs worden terugbetaald.

Als de deelnemer een ticket-afkoopverzekering heeft afgesloten bij HanseMerkur Versicherung, wordt erop gewezen dat, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, geen restitutie zal worden gedaan door de organisator, omdat dit wordt beschouwd als een mogelijke verrijking van de deelnemer, wat wettelijk verboden is.

In dit geval is HanseMerkur Verzekeringen verantwoordelijk voor de volledige terugbetaling volgens de voorwaarden van het contract dat is afgesloten tussen de deelnemer en NocheDePasion Tango.

Als de HanseMerkur verzekering niet uitbetaalt onder de bekende contractuele voorwaarden, garandeert NocheDePasion Tango een terugbetaling in het kader van de vastgestelde annuleringsvoorwaarden conform de van toepassing zijnde AV § 5.

§ 6 Terugtrekking uit het contract door de leverancier

Tot een maand voor aanvang van het tango-evenement kan de aanbieder zich per e-mail terugtrekken uit het deelnamecontract als het minimumaantal deelnemers niet is bereikt.

Betaalde deelnamekosten worden volledig terugbetaald.

In geval van annulering van een evenement buiten de schuld van de partners van de organisator (bijv. verhuurders, enz.) of in geval van onvoorziene natuurrampen, is § 12 van de Solidariteitsrestitutie van toepassing.

Betaalde deelnamekosten worden terugbetaald tot een bedrag van 75%.

§ 7 Prijzen

De prijzen in de respectieve aanbiedingen zijn definitieve prijzen voor deelname. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief eventuele belastingen. Tijdens het tango-evenement kan de deelnemer extra kosten maken voor diensten buiten deelname, bijvoorbeeld opslag van kleding, eten, drinken, die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

 

§ 8 Betalingsvoorwaarden

De deelnemer kan de betalingsopties gebruiken die in de specifieke aanbieding zijn gespecificeerd. Een contante betaling is mogelijk als geen van de deelnemers een van de betalingsopties van de aanbieder kan gebruiken.

Als het evenement open is voor publiek, kan er ook contant worden betaald.

§ 9 Aansprakelijkheid

De aanbieder sluit aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim uit, tenzij het gaat om schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid of garanties of claims onder de Wet Productaansprakelijkheid. Bestaande lichamelijke beperkingen of gezondheidsproblemen moeten voor aanvang van het evenement worden doorgegeven. Anders is de organisator niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke schade of ongemakken als gevolg van deelname aan het evenement. Verder blijft de aansprakelijkheid voor het niet nakomen van verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen, onaangetast. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door zijn plaatsvervangers.

Voor schade veroorzaakt door derden in verband met diensten van derden (bijv. gastronomische diensten) is niet de aanbieder, maar de betreffende dienstverlener direct aansprakelijk.

§ 10 Rechtskeuze, plaats van uitvoering

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

De plaats van uitvoering is de locatie van het tango-evenement.

§ 11 Bescherming van minderjarigen

De aanbieder gaat alleen contractuele relaties aan met deelnemers die meerderjarig zijn. Door het indienen van de bestelling verzekert de deelnemer dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is en dat zijn/haar naam en adres correct zijn.

Indien niet meerderjarige personen bestellingen plaatsen, herroept de Aanbieder hierbij uit voorzorg het contract conform § 109 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zijn meerderjarige personen die met behulp van valse informatie bestellingen plaatsen voor minderjarigen aansprakelijk jegens de Aanbieder voor alle schade die voortvloeit uit bestellingen die zijn geplaatst met behulp van valse informatie.

§ 12 Omkering van solidariteit

In het geval van een solidariteitsregeling worden deelnemersbijdragen ten bedrage van 75% terugbetaald.

Solidariteitsverwerking is bedoeld om de aanbieder te beschermen tegen de gevolgen van een annulering van een evenement buiten zijn schuld (risicominimalisatie).

De solidariteitsomkering wordt toegepast op:

1. natuurrampen, bijv. blikseminslag, overstroming, hagel, storm, ijs en sneeuw
2. epidemieën, pandemieën
3. vernietiging van de locatie door brand, waterschade, aantasting door parasieten of iets dergelijks.
4. verdenking van terroristische aanslagen
5. terroristische aanslagen
6. ontslag van zakenpartners
7. insolventie van zakenpartners
8. in geval van ziekte

In het geval van een bankcrash of insolventie van de aanbieder zal er geen restitutie plaatsvinden.

§ 13. bijzondere betalingen

In het geval van onvoorziene uitgaven die de kosten van de organisator aanzienlijk beïnvloeden, kan een speciale bijdrage worden geheven om de extra uitgaven te dekken.

Dit geldt in het bijzonder voor:
Huurverhogingen
Prijsverhogingen om cateringbehoeften te dekken
Aanschaf van snelle tests In het geval van een epidemie, pandemie (bijv. COVID-19)
Prijsverhogingen voor vliegtickets voor internationale DJ's.

2. voorwaarden voor deelname

§ 1 Huisregels, gedrag in de evenementenruimten

Deze gedragsregels en de instructies van het beveiligingspersoneel moeten worden nageleefd. Bij niet-naleving - ongeacht andere aanspraken - kan worden bevolen de ruimte onmiddellijk te verlaten.

Het meebrengen van pyrotechnische voorwerpen, fakkels, vonken, wapens en gelijkaardige gevaarlijke voorwerpen is verboden. Het niet naleven van dit verbod kan leiden tot een bevel om de kamer te verlaten. De aanbieder heeft het recht om voorwerpen van bovengenoemde soort tijdelijk in bewaring te nemen en in bezit te nemen.

Roken op het terrein van het Tango-evenement is verboden. Het is verboden eten en drinken mee te nemen naar het terrein van het Tango-evenement, tenzij de aanbieder hiermee instemt of de deelnemer om gezondheidsredenen afhankelijk is van meegebracht eten en drinken.

Deelnemers kunnen van het tango-evenement worden verwijderd als ze het verstoren of andere deelnemers tot last zijn. Ze kunnen ook de toegang worden geweigerd als daar reden toe is. Bovendien kan de organisator deze personen verbannen van het terrein. Het deelnamegeld wordt in dergelijke gevallen niet gerestitueerd.

§ 2 Start, bewijs van recht op deelname

De lokalen zijn meestal 30 minuten en uiterlijk 15 minuten voor het begin van het tango-evenement geopend.

De deelnemer bewijst zijn/haar recht op deelname en dat van zijn/haar begeleiders door de deelnamebevestiging te tonen. Op verzoek van de aanbieder verstrekt hij/zij een geloofwaardig bewijs van zijn/haar identiteit.

§ 3 Garderobe

Jassen, paraplu's, wandelstokken, grote tassen en soortgelijke voorwerpen moeten tegen betaling in bewaring worden gegeven bij de garderobe, tenzij de leverancier geen garderobe beschikbaar stelt. Het personeel van de garderobe heeft het recht de bewaring van bijzonder waardevolle voorwerpen te weigeren.

De aanbieder aanvaardt aansprakelijkheid door het inleveren van een garderobemunt. De aansprakelijkheid is beperkt tot de dagwaarde van het afgegeven voorwerp en bedraagt maximaal € 500,00. Verlies of beschadiging van garderobeartikelen en verlies van een garderobeticket moet onmiddellijk worden gemeld aan het garderobepersoneel.

Garderobebenodigdheden mogen alleen zonder garderobeticket worden afgegeven als op geloofwaardige wijze kan worden aangetoond dat de bezoeker de bevoegde ontvanger is.

Als de aanbieder geen garderobe beschikbaar stelt, is de deelnemer verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar eigen bezittingen.

§ 4 Gevonden voorwerpen

Voorwerpen van welke aard dan ook die worden gevonden op het terrein van het tango-evenement moeten worden ingeleverd bij het avond- of garderobepersoneel. Deze zullen na een passende wachttijd worden overgedragen aan het bureau voor gevonden voorwerpen van de stad Regensburg.

3. gegevensbescherming

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Daarom informeren wij u hieronder over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.

§ 1 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt.

De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens worden uitgevoerd voor de uitvoering en verwerking van de contractueel overeengekomen diensten en voor de verwerking van uw aanvragen.

§ 2 Openbaarmaking van gegevens aan derden en contractanten

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Iets anders geldt alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als dit noodzakelijk is voor het nakomen van de contractuele relatie met jou. In deze gevallen is de reikwijdte van de doorgegeven gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Als dienstverleners in contact komen met uw persoonlijke gegevens, zal de dienstverlener ervoor zorgen dat ze voldoen aan de bepalingen van de wetten inzake gegevensbescherming.

§ 3 Mededeling over de persoonlijke uitnodiging

Bovendien worden uw gegevens opgeslagen voor communicatiedoeleinden als ze nog niet beschikbaar zijn voor de aanbieder. Elektronische en postinformatie wordt alleen verstuurd voor zover dit wettelijk is toegestaan of wanneer u de aanbieder toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken. Natuurlijk is het verstrekken van het gebruik van uw gegevens vrijwillig en hebt u de mogelijkheid om uw gegevens te allen tijde te verwijderen.

§ 4 Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, worden verschillende technische en organisatorische maatregelen en versleutelingstechnieken gebruikt. Natuurlijk zijn helpers verplicht tot gegevensgeheim in overeenstemming met de DSGVO.

§ 5 Uw rechten / functionaris voor gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, blokkeren of, afgezien van de verplichte gegevensopslag voor zakelijke verwerking, te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Om ervoor te zorgen dat een blokkering van gegevens op elk moment in aanmerking kan worden genomen, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand worden opgeslagen. U kunt ook verzoeken om verwijdering van gegevens, voor zover er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat. Voor zover een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren.

U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen met werking voor de toekomst.

Raadpleeg voor meer informatie de GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING.

4. gebruiksvoorwaarden van de website en e-mailcommunicatie

§ 1 Inhoud

De inhoud van deze pagina's is en wordt zorgvuldig bewerkt en gecontroleerd. De aanbieder staat echter niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de aanbieder met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de aanbieder met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.

De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de site of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan te staken.

§ 2 Koppelingen

Waar de aanbieder direct of indirect verwijst naar externe websites, is de aanbieder niet aansprakelijk voor illegale inhoud van deze websites.

De aanbieder verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de gelinkte pagina's geen illegale inhoud bevatten op het moment dat de links werden gemaakt. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving van de gekoppelde pagina's. Daarom distantieert de aanbieder zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoudelijke veranderingen van de gelinkte pagina's die na het plaatsen van de links zijn doorgevoerd. Dit geldt ook voor vermeldingen van derden in door de aanbieder ingerichte gastenboeken, forums etc.

§ 3 Auteursrecht

De aanbieder streeft ernaar in alle publicaties de geldende auteursrechten in acht te nemen. Mocht er desondanks sprake zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan zal de aanbieder het betreffende object na kennisgeving uit zijn publicatie verwijderen of markeren met het betreffende auteursrecht.

Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en, indien van toepassing, door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een handelsmerk betekent niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden.

Alleen de aanbieder heeft het auteursrecht voor zijn eigen inhoud op het http://www.nochedepasion.net domein. Vermenigvuldiging van grafieken, afbeeldingen of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder niet toegestaan.

§ 4 Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Als delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

5 Algemene voorwaarden voor contractuele relaties met ondernemers

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten tussen de aanbieder en contractuele partners die ondernemers zijn. De regels onder "Consumenteninformatie, Deelnamevoorwaarden, Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden website" zijn van toepassing, tenzij de inhoud daarvan de wettelijk voorgeschreven consumentenbescherming dient en/of de volgende bepalingen daarvan afwijken. Tenzij anders overeengekomen, wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de contractpartner.

Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een juridische transactie handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit. Een vennootschap met rechtsbevoegdheid is een vennootschap die bevoegd is om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan. (§ 14 BGB).

De Leverancier is in elk geval onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, in geval van het overnemen van garanties, in geval van schadevergoeding op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en in alle andere wettelijk geregelde gevallen.

Voor zover wezenlijke contractuele verplichtingen in het geding zijn, is de aansprakelijkheid van de dienstverlener in geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. Essentiële contractuele verplichtingen zijn wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar zou brengen, evenals verplichtingen die het contract de dienstverlener naar zijn inhoud oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de vervulling de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen.

In het geval van een schending van immateriële contractuele verplichtingen is aansprakelijkheid uitgesloten in het geval van licht nalatig plichtsverzuim.

Datacommunicatie via het internet kan niet worden gegarandeerd foutloos en/of te allen tijde beschikbaar te zijn volgens de huidige stand van de techniek. In dit verband is de aanbieder niet aansprakelijk voor de voortdurende of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daarop aangeboden dienst.

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties met de Verkoper en de plaats van jurisdictie is de statutaire zetel van de Verkoper. De bevoegdheid om ook een beroep te doen op de rechtbank van een andere bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.

NocheDePasion
office@nochedepasion.de

Herziening van de AV voor contractuele en rechtszekerheid door
Andrea Baumann
Advocaat voor onder andere evenementenrecht
Eichendorfstraße 9
92421 Schwandorf

Telefoon: 09431 8028279
E-mail: info@rain-baumann.de

AGB NocheDePasion, op 3 juli 2018, laatste update 01 juli 2020

© 2023 Christian Beyreuther. Webdesign door Klicklounge

00

D D

00

H H

00

M M

00

S S

Dit is een basistekstelement.