Allmänna bestämmelser och villkor

Matthias Eckel

Allmänna bestämmelser och villkor

NocheDePasion.

Status: 26 mars 2024

Översikt

1. Allmänna villkor för avtalsförhållanden
2. Villkor för deltagande.
3. Skydd av personuppgifter
4. Användarvillkor för webbplatsen
5 Allmänna villkor för avtalsförhållanden med entreprenörer

 

1. Allmänna villkor för avtalsförhållanden

De allmänna villkoren (nedan kallade "GTC") gäller för alla kontrakt och avtalsenliga rättsliga förhållanden för NocheDePasion. (nedan kallad "leverantören").

Följande information och allmänna villkor gäller för konsumenter, nedan kallade "deltagare".

En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans kommersiella eller till hans oberoende yrkesverksamhet (§ 13 BGB).

Entreprenör, nedan kallad "leverantör", i den mening som avses i § 312 d BGB NocheDePasion. Företrädd av Christian Beyreuther.

§ 1 Avtalsbestämmelser

Avtalsspråket är tyska. Avtalsbestämmelserna (GTC) görs tillgängliga för deltagaren i NocheDePasions medlemsområde. Deltagaren har möjlighet att spara informationen i en reproducerbar form som ett PDF-dokument.

Deltagaren kommer att få en faktura med bekräftelsemeddelandet för registrering av deltagande i det privata slutna evenemanget.

§ 2 Avtalsföremål

Föremålet för avtalet är rätten att delta i tangoevenemang som äger rum på privat inbjudan. Detaljerna, särskilt de viktigaste inslagen i evenemangen, kan deltagaren ta reda på genom att navigera via knapparna "Program" och de undermenyer som öppnas.

I händelse av en allmänt rimlig ändring/uppskjutning av platsen, tidpunkten för evenemanget eller de personer som deltar i evenemanget och andra tjänsteleverantörer, förlorar deltagaravtalen inte sin giltighet. Leverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i händelse av tvingande skäl.

Villkoren för deltagande (2.) bekräftas och accepteras i samband med registreringen/deltagandet i ett evenemang.

§ 3 Ingående av avtal

Om ett erbjudande läggs ut av leverantören utgör aktiveringen av erbjudandet inte ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal om deltagande, utan endast en inbjudan till deltagaren att lämna ett bindande erbjudande om deltagande.

Deltagarens anbud är bindande om det är fullständigt. Erbjudandet är fullständigt om han/hon har anmält sitt deltagande via online-registreringen och, efter kontroll av leverantören i samband med efterföljande fakturering, betalar avgiften inom 10 dagar (mottagande av beloppet på det konto som anges i fakturan).

Arrangören/leverantören kontrollerar erbjudandet och bekräftar anmälan via e-post. Samtidigt med bekräftelsemailet får deltagaren fakturan på avgiften. Fakturan ska betalas inom 10 dagar efter leverans.

Om tidsfristen löper ut utan att betalning inkommit förfaller anmälan om deltagande.

Leverantören bekräftar rätten att delta inom 14 dagar efter mottagandet av betalningen via e-post, såvida inte tangoevenemangets kapacitet inte är tillräcklig, särskilt av säkerhetsskäl, eller deltagarens erbjudande inte överensstämmer med dessa allmänna villkor.

Om leverantören i undantagsfall inte kan acceptera alla deltagaranbud, kommer han att respektera bokningsrangordningen (när det gäller bokningar av deltagare från regionen bestämmer LOS!). Leverantören kommer att informera de deltagare vars rätt att delta inte kunde bekräftas via e-post.

4 § Avtalets ingående sker i detalj enligt följande

Det planerade tangoevenemanget beskrivs på webbplatsen. Den grupp av personer som i förväg bjudits in och begränsats av arrangören har sedan möjlighet att anmäla sig till det stängda evenemanget.

Registreringsalternativet kommer endast att göras tillgängligt under några timmar/dagar för personer som har blivit personligen inbjudna i förväg. Personer som har registrerat sig utan föregående inbjudan kommer att sorteras ut av leverantören och, om nödvändigt, meddelas att deltagande inte är möjligt.

Personer som har anmält sig till ett slutet evenemang utan föregående inbjudan kommer att informeras av leverantören om att deltagande inte är möjligt och endast är reserverat för inbjudna gäster.

Inbjudan till evenemanget kommer att göras personligen av leverantören. Inbjudan utfärdas enligt följande

1. genom muntlig inbjudan
2. via e-post
3. via WhatsApp
4. via sluten Facebook-grupp
5. via Facebook Messenger

Efter mottagandet av deltagarens sidregistrering kommer den att kontrolleras av den inbjudande parten för den personliga referensen till den utfärdade inbjudan. Föremålet för kontrollen är en inbjudningslista som definierats i förväg av leverantören (sluten Facebook-grupp, etc.).

Efter att ha mottagit deltagarens registrering och ansökan kontrollerar leverantören om den registrerade deltagaren tillhör den inbjudna gruppen av personer.

I medlemsområdet får deltagaren ytterligare viktig information om evenemanget.

Avgifter tas ut för att leverantören ska kunna täcka sina kostnader. Det resulterande fakturabeloppet definieras av en organisationsavgift, som är tydligt synlig i det interna medlemsområdet "Encuentro Registration".

Så snart deltagaren har mottagit fakturan kommer deltagaren att få sin personligt utfärdade bekräftelse på deltagande av leverantören via e-post inom 14 dagar.

Fakturan skall betalas inom 10 dagar från utfärdandedatum.

Godkänd betalningsmetod är banköverföring till det konto som anges av leverantören. Kontant betalning är möjlig efter överenskommelse. Se punkt 8.

Deltagarens anbud blir bindande om han/hon betalar deltagaravgiften inom 10 dagar (mottagande av beloppet på det leverantörskonto som anges i fakturan, från det att tidsfristen börjar löpa). Om tidsfristen löper ut utan att betalning mottagits förfaller registreringen för deltagande.

I och med att leverantören bekräftar rätten att delta via e-post ingås avtalet om deltagande (se § 3).

Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet ska ske via e-post, delvis automatiskt. Deltagaren måste därför se till att den e-postadress som han eller hon har lämnat till leverantören är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt garanterat och, i synnerhet, att det inte förhindras av SPAM-filter.

Efter mottagen betalning kommer deltagaren att få en bekräftelse på rätten att delta via e-post.

Inom 14 dagar efter mottagandet av betalningen ska leverantören informera de deltagare vars rätt att delta i undantagsfall inte kunde bekräftas och utan dröjsmål (senast inom 30 dagar) återbetala eventuella förskottsbetalningar.

Om deltagarens erbjudande förfaller på grund av bristande täckning på leverantörens konto inom 10 dagar (se ovan), kommer deltagarregistreringen att raderas av leverantören för att kunna erbjuda rätten att delta till andra intresserade parter.

Leverantören skall sträva efter att hålla driften av webbplatsen fri från funktionsstörningar så långt detta är tekniskt möjligt. Om det mot förmodan ändå skulle uppstå tekniska fel, kan inget avtal ingås under den tid som felet varar.

§ 5 Deltagarens uppsägning av avtalet

Avbokningar kan göras ensidigt av deltagaren via e-post upp till 4 månader före tangoevenemanget. Deltagaravgifter som betalats kommer att återbetalas i sin helhet.

Avbokningar mindre än 3 månader och upp till 2 månader före tangoevenemanget kan göras ensidigt av deltagaren via e-post. Deltagaravgifter som betalats kommer att återbetalas proportionellt med 50 %.

Avbokningar mindre än 2 och upp till en månad före tangoevenemanget kan begäras av deltagaren via e-post. Genom att skicka in en ansökan avstår deltagaren från sin rätt att delta. På grundval av ansökan kan leverantören erbjuda rätten att delta någon annanstans. Ansökan kommer endast att accepteras av leverantören om tangoevenemanget är fullbokat någon annanstans. När full kapacitet har uppnåtts omvandlas deltagaravtalet till ett avbokningsförhållande och deltagaren får en proportionell återbetalning av deltagaravgiften till ett belopp av 50%. Ingen återbetalning är möjlig om inte evenemanget är fullbokat på annat håll.

Mindre än en månad före tangoevenemanget kan avtalet annulleras och deltagaren avstår från sin rätt att delta, men utan möjlighet till återbetalning.

Vid senareläggning av ett tangoevenemang kommer avbokningsfristen för den ursprungliga evenemangsperioden att tillämpas vid avbokning från deltagarens sida. Endast den tidsfrist som fastställts mindre än en månad före tangoevenemanget kommer att skjutas upp till följande evenemangsperiod. I detta fall kommer 50% av det partiella biljettpriset att återbetalas.

Om deltagaren har tecknat en biljettåterköpsförsäkring hos HanseMerkur Versicherung, påpekas att arrangören i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna inte kommer att göra någon återbetalning, eftersom detta betraktas som en möjlig berikning av deltagaren, vilket är förbjudet enligt lag.

I detta fall ska HanseMerkur Insurance ansvara för eventuella återbetalningar i sin helhet i enlighet med villkoren i det avtal som ingåtts mellan deltagaren och NocheDePasion Tango.

Om HanseMerkur-försäkringen inte betalar enligt de kända avtalsvillkoren, garanterar NocheDePasion Tango en återbetalning inom ramen för de definierade avbokningsvillkoren i enlighet med gällande GTC § 5.

§ 6 Leverantörens uppsägning av avtalet

Upp till en månad före tangoevenemangets början kan leverantören dra sig ur deltagaravtalet via e-post om det minsta antalet deltagare inte uppnås.

Betalda deltagaravgifter kommer att återbetalas i sin helhet.

Vid inställt evenemang som inte beror på arrangörens partner (t.ex. hyresvärdar etc.) eller vid oförutsägbara naturkatastrofer gäller § 12 i solidaritetslagen.

Erlagda deltagaravgifter kommer att återbetalas med 75%.

§ 7 Priser

De priser som anges i respektive erbjudande utgör slutpriser för deltagande. De inkluderar alla priskomponenter inklusive eventuella tillämpliga skatter. Under tangoevenemanget kan deltagaren ådra sig extra kostnader för tjänster utöver deltagandet, t.ex. förvaring av kläder, mat, dryck, som inte ingår i priset.

 

8 § Betalningsvillkor

Deltagaren kan använda de betalningsalternativ som anges i det specifika erbjudandet. En kontantbetalning är möjlig om ingen av deltagarna kan använda något av de betalningsalternativ som tillhandahålls av leverantören.

Alternativt kan kontant betalning göras om evenemanget är öppet för allmänheten.

§ 9 Ansvar

Leverantören utesluter ansvar för lätt oaktsamma överträdelser av skyldigheter, såvida det inte rör sig om skador på liv, kropp eller hälsa eller garantier eller anspråk enligt produktansvarslagen. Befintliga fysiska begränsningar eller hälsoproblem måste meddelas före evenemangets början. I annat fall skall arrangören inte vara ansvarig för eventuella fysiska skador eller obehag som orsakas av deltagande i evenemanget. Vidare påverkas inte ansvaret för brott mot skyldigheter, vars uppfyllande är en förutsättning för ett korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad kunden regelbundet kan förlita sig på. Detsamma gäller för pliktöverträdelser av dess ställföreträdare.

För skador som orsakas av tredje part i samband med tjänster från tredje part (t.ex. gastronomiska tjänster) är inte leverantören utan respektive tjänsteleverantör direkt ansvarig.

§ 10 Lagval, plats för fullgörande

Tysk lag ska tillämpas med uteslutande av FN:s konvention om avtal för internationella köp av varor. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs till följd av detta (förmånlighetsprincipen).

Platsen för uppträdandet är platsen för tangoevenemanget.

§ 11 Skydd av minderåriga

Leverantören ingår endast avtalsförhållanden med deltagare som är myndiga. Genom att skicka beställningen försäkrar deltagaren att han/hon är minst 18 år gammal och att hans/hennes namn och adress är korrekta.

Om beställningar görs av personer som inte är myndiga, häver leverantören härmed avtalet som en försiktighetsåtgärd i enlighet med § 109 BGB (den tyska civillagen). I enlighet med de lagstadgade bestämmelserna är de myndiga personer som gör beställningar för minderåriga med hjälp av falska uppgifter ansvariga gentemot leverantören för alla skador som uppstår på grund av beställningar som gjorts med hjälp av falska uppgifter.

§ 12 Solidaritetens baksida

I händelse av en solidarisk uppgörelse kommer deltagaravgifter uppgående till 75% att återbetalas.

Syftet med solidaritetsbehandlingen är att skydda tjänsteleverantören från följderna av att ett evenemang ställs in utan dennes förskyllan (riskminimering).

Den omvända solidariteten tillämpas på:

1. Naturkatastrofer, t.ex. blixtnedslag, översvämning, hagel, storm, is och snö.
2. epidemier, pandemier
3. Lokalen förstörs på grund av brand, vattenskada, parasitangrepp eller liknande.
4. Misstanke om terroristattacker
5. terroristattacker
6. uppsägningar från affärspartners
7. insolvens hos affärspartner
8. i händelse av sjukdom

I händelse av bankkrasch eller insolvens hos leverantören kommer inga återbetalningar att göras.

§ 13. Särskilda betalningar

I händelse av oförutsedda utgifter som väsentligt påverkar arrangörens kostnader, kan ett särskilt bidrag tas ut för att täcka de extra utgifterna.

Detta gäller i synnerhet för:
Hyreshöjningar
Prisökningar för att täcka cateringbehov
Upphandling av snabbtest I händelse av en epidemi, pandemi (t.ex. covid-19)
Prisökningar för att anskaffa flygbiljetter till internationella DJ:s.

2. Villkor för deltagande.

§ 1 Husregler, Uppförande i evenemangslokalerna

Dessa förhållningsregler och anvisningar från säkerhetspersonalen måste följas. Vid bristande efterlevnad - oberoende av andra anspråk - kan ett omedelbart utträde ur rummet beordras.

Det är förbjudet att ta med pyrotekniska föremål, nödraketer, tomtebloss, vapen och liknande farliga föremål. Underlåtenhet att följa detta förbud kan leda till en order om att lämna rummet. Leverantören har rätt att tillfälligt omhänderta och förvara föremål av ovan nämnda slag.

Det är förbjudet att röka på Tangoevenemangets område. Det är förbjudet att ta med mat och dryck till Tangoevenemangets lokaler, såvida inte leverantören samtycker eller deltagaren är beroende av mat och dryck som tas med av hälsoskäl.

Deltagare kan avvisas från tangoevenemanget om de stör det eller orsakar olägenhet för andra deltagare. De kan också vägras inträde om det finns anledning att befara detta. Dessutom kan arrangören förbjuda sådana personer att vistas i lokalen. Deltagaravgiften kommer inte att återbetalas i sådana fall.

§ 2 Start, bevis på rätten att delta

Lokalerna öppnas vanligtvis 30 minuter senast 15 minuter före tangoevenemangets början.

Deltagaren styrker sin och sina medresenärers rätt att delta genom att visa upp bekräftelsen på deltagande. På begäran av leverantören skall han/hon på ett trovärdigt sätt styrka sin identitet.

§ 3 Garderob

Kappor, paraplyer, käppar, stora väskor och liknande föremål måste lämnas in för förvaring i garderoben mot betalning av en avgift, såvida inte leverantören tillhandahåller en garderob. Garderobspersonalen har rätt att neka förvaring av särskilt värdefulla föremål.

Leverantören tar på sig ansvaret genom att lämna in en garderobsbricka. Ansvaret är begränsat till det aktuella värdet av det inlämnade föremålet och uppgår till högst 500,00 €. Förlust eller skada på föremål i garderoben samt förlust av en garderobsbiljett måste omedelbart rapporteras till garderobspersonalen.

Garderobsföremål får endast överlämnas utan garderobsbiljett om det på ett trovärdigt sätt kan visas att besökaren är behörig mottagare.

Om inget omklädningsrum tillhandahålls av arrangören ansvarar deltagaren själv för säkerheten för sina egna tillhörigheter.

§ 4 Förlorad egendom

Föremål av alla slag som hittas på tangoevenemangets område ska lämnas till kvälls- eller garderobspersonalen. Dessa kommer efter en lämplig väntetid att överlämnas till hittegodskontoret i staden Regensburg.

3. Skydd av personuppgifter

Vi lägger stor vikt vid att skydda dina uppgifter och värna om din integritet. Därför informerar vi dig nedan om insamling och användning av personuppgifter när du använder vår webbplats.

1 § Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter (enskilda uppgifter om personliga eller faktiska förhållanden för en specifik eller identifierbar fysisk person) endast i den utsträckning som du har angett.

Behandlingen och användningen av dina personuppgifter sker för fullgörande och bearbetning av de avtalade tjänsterna samt för bearbetning av dina förfrågningar.

§ 2 Utlämnande av uppgifter till tredje part och entreprenörer

Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje part. Något annat gäller endast om vi är juridiskt skyldiga att göra det eller om det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförhållandet med dig. I dessa fall är dock omfattningen av de överförda uppgifterna begränsad till det nödvändiga minimumet. Om tjänsteleverantörer kommer i kontakt med dina personuppgifter kommer leverantören att se till att de följer bestämmelserna i dataskyddslagarna.

§ 3 Kommunikation vid personlig inbjudan

Dessutom kommer dina uppgifter att lagras för kommunikationsändamål om de ännu inte är tillgängliga för leverantören. Elektronisk och postal information skickas endast i den utsträckning det är tillåtet enligt lag eller om du har gett leverantören tillstånd att använda dina uppgifter. Naturligtvis är användningen av dina uppgifter frivillig och du har möjlighet att radera dina uppgifter när som helst.

4 § Datasäkerhet

För att på bästa möjliga sätt kunna skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst används olika tekniska och organisatoriska åtgärder samt krypteringstekniker. Naturligtvis är medhjälpare bundna till datasekretess i enlighet med DSGVO.

§ 5 Dina rättigheter / Dataskyddsombud

Du har rätt att när som helst få information om dina personuppgifter som lagras av oss. Du har också rätt att få dina personuppgifter korrigerade, blockerade eller, bortsett från obligatorisk datalagring för affärsbehandling, raderade. Kontakta vår dataskyddsansvarige för detta ändamål. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på den här sidan.

För att säkerställa att en blockering av uppgifter kan beaktas när som helst, måste dessa uppgifter sparas i en blockeringsfil för kontrolländamål. Du kan också begära att uppgifterna raderas, såvida det inte finns någon rättslig arkiveringsskyldighet. I den mån en sådan skyldighet föreligger kommer vi att blockera dina uppgifter på begäran.

Du kan göra ändringar eller återkalla ditt samtycke genom att meddela oss detta med verkan för framtiden.

För ytterligare information, vänligen se DATASKYDDSDEKLARATIONEN.

4. Villkor för användning av webbplatsen och e-postkommunikation

§ 1 Innehåll

Innehållet på dessa sidor har redigerats och kommer att kontrolleras noggrant. Leverantören garanterar dock inte aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls.

Ansvarsanspråk mot leverantören avseende materiell eller immateriell skada som orsakats av användning eller icke-användning av den information som tillhandahålls eller av felaktig eller ofullständig information är i princip uteslutna, såvida inget bevisbart avsiktligt eller grovt vårdslöst fel föreligger från leverantörens sida.

Leverantören förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera, radera eller upphöra med publiceringen av delar av webbplatsen eller hela erbjudandet utan föregående meddelande.

§ 2 Länkar

Om leverantören hänvisar direkt eller indirekt till externa webbplatser, är leverantören inte ansvarig för olagligt innehåll på dessa webbplatser.

Leverantören försäkrar härmed uttryckligen att de länkade sidorna inte innehöll något olagligt innehåll vid den tidpunkt då länkarna skapades. Leverantören har inget inflytande på den nuvarande och framtida utformningen av de länkade sidorna. Därför tar leverantören härmed uttryckligen avstånd från alla ändringar av innehållet på de länkade sidorna som gjorts efter det att länkarna skapades. Detta gäller även för tredje parts inlägg i gästböcker, forum etc. som upprättats av leverantören.

§ 3 Upphovsrätt

Leverantören strävar efter att följa gällande upphovsrätt i alla publikationer. Om ett upphovsrättsintrång ändå skulle ske, kommer leverantören att ta bort det berörda objektet från sin publikation efter anmälan eller märka det med lämplig upphovsrätt.

Alla varumärken som nämns på webbplatsen och, i förekommande fall, skyddas av tredje part, omfattas utan begränsning av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och äganderätten för respektive registrerade ägare. Enbart omnämnandet av ett varumärke innebär inte att det inte skyddas av tredje parts rättigheter.

Endast leverantören har rätt till upphovsrätten för sitt eget innehåll på http://www.nochedepasion.net domänen. Reproduktion av grafik, bilder eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från leverantören.

4 § Rättslig effektivitet

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av den internetpublikation som du hänvisades från. Om delar eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, påverkas innehållet eller giltigheten av de andra delarna inte av detta faktum.

5 Allmänna villkor för avtalsförhållanden med entreprenörer

Följande villkor gäller för avtal mellan leverantören och avtalsparter som är företagare. De regler som anges under "Konsumentinformation, villkor för deltagande, sekretesspolicy och användarvillkor webbplats" ska gälla, såvida inte deras innehåll tjänar det lagstadgade konsumentskyddet eller / och följande bestämmelser avviker från dem. Om inget annat avtalats motsätter vi oss att avtalspartnerns egna villkor inkluderas.

En entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när han eller hon ingår en rättslig transaktion, agerar i utövandet av sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. Ett partnerskap med rättskapacitet är ett partnerskap som är utrustat med förmågan att förvärva rättigheter och ådra sig skulder. (§ 14 I BGB).

Leverantören ansvarar i varje enskilt fall utan begränsning för skador på liv, kropp eller hälsa, i alla fall av uppsåt och grov vårdslöshet, vid bedrägligt döljande av en defekt, vid övertagande av garantier, vid skador enligt produktansvarslagen och i alla andra fall som regleras i lag.

I den mån väsentliga avtalsförpliktelser påverkas är leverantörens ansvar vid lätt vårdslöshet begränsat till den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Med väsentliga avtalsförpliktelser avses materiella förpliktelser som följer av avtalets natur och vars åsidosättande skulle äventyra uppnåendet av avtalets syfte, samt förpliktelser som enligt avtalets innehåll åligger leverantören för att uppnå avtalets syfte, vars fullgörande över huvud taget möjliggör ett korrekt fullgörande av avtalet och vars efterlevnad avtalsparten regelbundet kan förlita sig på.

Vid brott mot immateriella avtalsförpliktelser är ansvar uteslutet vid lätt oaktsamma pliktbrott.

Datakommunikation via Internet kan inte garanteras vara felfri och/eller tillgänglig vid alla tidpunkter enligt den aktuella tekniska utvecklingen. I detta avseende är leverantören varken ansvarig för konstant eller oavbruten tillgänglighet till webbplatsen och den tjänst som erbjuds där.

Tysk lag ska tillämpas med undantag för FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor. Platsen för utförande av alla tjänster som härrör från affärsförbindelserna med säljaren och platsen för jurisdiktion ska vara säljarens säte. Detta påverkar inte rätten att väcka talan vid domstol i en annan juridisk jurisdiktion.

NocheDePasion
office@nochedepasion.de

Översyn av GTC för avtals- och rättssäkerhet av
Andrea Baumann
Advokat för bland annat evenemangsjuridik
Eichendorfstraße 9
92421 Schwandorf

Telefon: 09431 8028279
E-post: info@rain-baumann.de

GTC NocheDePasion, per den 3 juli 2018, senast uppdaterad den 01 juli 2020

© 2023 Christian Beyreuther. Webbdesign av Klicklounge

00

D D

00

H H

00

M M

00

S S

Detta är ett grundläggande textelement.